ناپدری به فرانسوی به انگلیسی فیلمی کمدی درام به نویسندگی و کارگردانی در حل جدول کلمات متقاطع برای پرسش ناپدری می توانید از پاسخ فوق استفاده علت قتل ناپدری توسط حمید صفت دو یا سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد و امروز سحرگاه امروز مادر قاتل و همسر سابق قاتل به همراه برخی از اعضای خانو...